சித்திராப் பூரணை விரதம்

சித்திராப் பூரணை விரதம் 16-04-2022 – சனி – 9:00 – 12:00 பிண்டமிடல் தர்ப்பணம் செய்தல் மேலதிக விபரங்களுக்கு லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் Bahnhofstr.19A 6037 Root Tel: 041 450 02 84 www.ammantemple.ch info@ammantemple.ch

Continue reading

பிரதோச விரதம்

பிரதோச விரதம் 14-04-2022 – வியாழன் – 9:00 – 21:00 மணிவரை மேலதிக விபரங்களுக்கு லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் Bahnhofstr.19A 6037 Root Tel: 041 450 02 84 www.ammantemple.ch info@ammantemple.ch

Continue reading

சுபகிருது வருஷப் பிறப்பு

சுபகிருது வருஷப் பிறப்பு 14-04-2022 – வியாழன் – 9:00 – 21:00 மணிவரை மேலதிக விபரங்களுக்கு லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் Bahnhofstr.19A 6037 Root Tel: 041 450 02 84 www.ammantemple.ch info@ammantemple.ch

Continue reading

4ம் பங்குனித் திங்கள்

4ம் பங்குனித் திங்கள் 11-04-2022 – திங்கள் – 18:00 மணி மேலதிக விபரங்களுக்கு லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் Bahnhofstr.19A 6037 Root Tel: 041 450 02 84 www.ammantemple.ch info@ammantemple.ch

Continue reading

3ம் பங்குனித் திங்கள்

3ம் பங்குனித் திங்கள் 04-04-2022 – திங்கள் – 18:00 மணி மேலதிக விபரங்களுக்கு லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் Bahnhofstr.19A 6037 Root Tel: 041 450 02 84 www.ammantemple.ch info@ammantemple.ch

Continue reading

கார்த்திகை விரதம்

கார்த்திகை விரதம் 04-04-2022 – திங்கள் – 18:00 மணி மேலதிக விபரங்களுக்கு லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் Bahnhofstr.19A 6037 Root Tel: 041 450 02 84 www.ammantemple.ch info@ammantemple.ch

Continue reading

சதுர்த்தி விரதம்

சதுர்த்தி விரதம் 04-04-2022 – திங்கள் – 18:00 மணி மேலதிக விபரங்களுக்கு லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் Bahnhofstr.19A 6037 Root Tel: 041 450 02 84 www.ammantemple.ch info@ammantemple.ch

Continue reading

2ம் பங்குனித் திங்கள்

2ம் பங்குனித் திங்கள் 28-03-2022 – திங்கள் – 18:00 மணி மேலதிக விபரங்களுக்கு லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் Bahnhofstr.19A 6037 Root Tel: 041 450 02 84 www.ammantemple.ch info@ammantemple.ch

Continue reading

சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம்

சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம் 21-03-2022 – திங்கள் – 18:00 மணி மேலதிக விபரங்களுக்கு லுட்சேர்ன் அருள்மிகு துர்க்கை அம்மன் ஆலயம் Bahnhofstr.19A 6037 Root Tel: 041 450 02 84 www.ammantemple.ch info@ammantemple.ch

Continue reading